Pro Prostějov, o.s.Doporučujeme:

Habro

Účetnictví Jiří Skřivánek

Národní databáze občanských podnětů

Zpravodajství Iprostějov.cz

Botanico café

Loana Prostějov

Připraveno pomocí:

PSPad
    Prostějovské úřady    Obecní a městské úřady    Mikroregiony   

Prostějovské úřady

Seznam úřadů na Prostějovsku:


Agentura pro zemědělství a venkov Prostějov

Agentura pro zemědělství a venkov Prostějov:
Aloise Krále 1552/4
796 37, Prostějov
Telefon  582 406 044
Fax 582 406 048

Celní správa České republiky

Celní správu České republiky tvoří Generální ředitelství cel s pozicí správního úřadu s celostátní působností, dále osm celních ředitelství a jim podřízených 54 celních úřadů s vymezenou územní působností. Celní správa je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Celní úřad Prostějov:
Za Olomouckou ulicí 4230/9
(areál SKANSKA)
796 01, Prostějov
tel.: 582 401 203
fax: 582 401 209

Celní úřad Prostějov
Celní ředitelství Olomouc

Česká obchodní inspekce

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký v Ostravě, pod který spadá i Prostějov.

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký:
Krapkova 3
779 00 Olomouc
Telefon : 585 223 317
Fax : 585 225 825

Česká obchodní inspekce - Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký (se sídlem v Ostravě)

Česká správa sociálního zabezpečení - OSSZ Prostějov

Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) jsou územní organizační jednotky ČSSZ, které se podílejí ve vymezených oblastech na realizaci sociálního pojištění v okruhu své působnosti. OSSZ jsou podřízeny KSSZ. Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ředitelka ČSSZ na návrh ředitele KSSZ. OSSZ zajišťují informační servis pro klienty.

Okresní správa sociálního zabezpečení Prostějov:
Plumlovská 36
797 30, Prostějov
Telefon: 582 300 511
Fax: 582 300 575

OSSZ Prostějov

Česká školní inspekce

Česká školní inspekce (ČŠI) je zřízena od 1. ledna 2005 na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) jako správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Organizačně je členěna na ústředí ČŠI se sídlem v Praze a inspektoráty ČŠI. Svou činností bezprostředně navazuje na činnost České školní inspekce v podobě, zřízené k 2. květnu 1991 zákonem č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství.

Inspektorát Olomouc, pracoviště Prostějov:
Západní 72
796 01, Prostějov
tel.: 582 302 785

Český statistický úřad Olomouc

Tyto stránky Vám poskytnou informace o struktuře úřadu, poskytovaných službách, probíhajících zjišťováních a zejména informace z nejrůznějších oblastí charakterizujících Olomoucký kraj.

Český statistický úřad Olomouc
Dr. M. Horákové 27
779 11 Olomouc
Tel: 585 731 535, 585 731 509
fax: 585 411 320

Český statistický úřad Olomouc
Český statistický úřad Ostrava

Děkanát Prostějov

Portál římskokatolických farností našeho regionu.

Domovní správa Prostějov

Domovní správa Prostějov, s.r.o. byla založena Městem Prostějov dne 11. záři 2001. Její hlavní náplní je správa nemovitostí v majetku města. Jedná se převážně o bytové a nebytové prostory. Mimo správy těchto objektů rovněž provozujeme městské lázně, víceúčelovou halu - zimní stadion, Aquapark Koupelky a městské tržiště. Další oblastí činnosti je výroba a distribuce tepla z blokových a bytových kotelen. Své služby současně nabízíme i soukromým či právnickým osobám v oblastí realitní, správy nemovitostí či technické výpomoci v oblasti stavebních prací.

Domovní správa Prostějov, s.r.o.:
Křížkovského 36/7
796 01, Prostějov
tel.: 582 301 711

Drážní úřad

Drážní úřad Praha.

Drážní Úřad Oblast Olomouc:
Nerudova 1
779 00, Olomouc
tel.: 585 226 779

Drážní úřad

Exekutorský úřad Prostějov

Exekutorský úřad v Prostějově - Mgr. Lenka Černošková:
Dolní 71
796 01, Prostějov
tel.: 582 336 099
fax: 582 336 102

Finanční úřad v Prostějově

Finanční úřad v Prostějově:
Křížkovského 1
79640, Prostějov
Telefon: 582 327 111
Fax: 582 342 247

Finanční ředitelství v Ostravě
Finanční úřad v Konici

Katastrální úřad - pracoviště Prostějov

Katastrální úřad je (věcně příslušný) správní úřad, který vykonává státní správu katastru nemovitostí (dále jen "katastr") včetně zápisů práv k nemovitostem do katastru. Působnost katastrálních úřadů je vymezena zákonem č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, kterým byly katastrální úřady zřízeny.

Katastrální pracoviště Prostějov:
Komenského 14/82
79601, Prostějov
Tel: 582 302 511
Fax: 582 302 520

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci je orgán ochrany veřejného zdraví ve správním obvodu Olomouckého kraje s územními pracovišti správního obvodu Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník k odbornému usměrňování ochrany veřejného zdraví, který je souhrnem činností a opatření k vytváření a ochraně zdravých životních a pracovních podmínek a zabránění šíření infekčních a hromadně se vyskytujících onemocnění, ohrožení zdraví v souvislosti s vykonávanou prací, vzniku nemocí souvisejících s prací a jiných významných poruch zdraví.

Kontakt na prostějovské územní pracoviště:
Šafaříkova 49
79720, Prostějov
Tel.: 582 338 501; 582 305 760
Fax: 582 305 762

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje - územní pracoviště Prostějov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj vykonává ve svém územním obvodu Olomouckého kraje státní správu a dozor ve věcech veterinární péče o zdraví zvířat, zdravotní a hygienické nezávadnosti potravin a surovin živočišného původu a krmiv, veterinární ochrany státního území, ochrany zdraví lidí před nemocemi přenosnými ze zvířat na člověka, ochrany zdraví lidí před nemocemi z potravin, ochrany životního prostředí před škodlivými vlivy pocházejícími ze zvířat a dodržování ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Inspektorát Prostějov:
Kostelecká 3902
796 01, Prostějov
tel.: 582 345 211
fax: 582 344 926

Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Inspektorát Prostějov
Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj - Ústřední pracoviště

Krajské vojenské velitelství Olomouc

Na portálu veřejné správy.

Krajské vojenské velitelství Olomouc:
Tř. 1.máje 1
77110, Olomouc
Telefon 973 406 450 (stálá služba)
973 406 451
973 406 406
Fax 973 406 429

Městský úřad Prostějov

Vítáme vás ve zdravém městě Prostějově.

Město Prostějov:
nám T. G. Masaryka 12-14
796 01, Prostějov
telefon: 582 329 111
fax: 582 342 338

Město Prostějov
Městský úřad Prostějov

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj

se sídlem v Ostravě

Kancelář OIP v Olomouci:
tř. Kosmonautů č. 8 (v 1. patře ABcentra)
77200, Olomouc
Telefon: +420 595 636 003, 058, 001, 056, 088, 002 – pracovněprávní vztahy
Telefon: +420 595 636 016, 021 – inspekce BOZP

Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj - pracoviště Olomouc
Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj se sídlem v Ostravě

Obvodní báňský úřad Ostrava

Kontaktní informace:
Veleslavínova 18
P.O. BOX 103
728 03, Ostrava 1
Telefon: 596 100 200
Fax: 596 111 805

Obvodní báňský úřad v Brně

Okresní agrární komora Prostějov

Stránky okresní agrární komory.

Okresní agrární komora Prostějov:
Kollárova 9
796 01, Prostějov
Telefon: 582 330 706, 582 338 565
Fax: 582 330 706

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Informační portál hospodářské komory.

Okresní hospodářská komora v Prostějově:
Lidická 6
796 01, Prostějov
Helena Chalánková - ředitelka
tel: 582 332 489
fax: 582 332 721

Okresní soud v Prostějově

Informační portál okresního soudu.

Okresní soud v Prostějově:
Havlíčkova č. 16
797 09, Prostějov
Tel : 582 401 611
Fax : 582 342 276

Okresní soud v Prostějově
Krajský soud v Brně
Vrchní soud v Olomouci

Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Informační portál státního zastupitelství.

Okresní státní zastupitelství v Prostějově:
Rejskova č. 14
796 85, Prostějov 
Telefon: 582 319 011
Fax: 582 319 030

Okresní státní zastupitelství Prostějov
Krajské státní zastupitelství v Brně
Vrchní státní zastupitelství Olomouc

Olomoucký kraj

Portál krajského úřadu.

Olomoucký kraj:
Jeremenkova 40a
779 11, Olomouc
tel.: 585 508 111

Krajský úřad - Olomoucký kraj

Policie České republiky KŘP Olomouckého kraje

Informační portál krajského ředitelství policie v Olomouci.

Územní odbor Prostějov
Újezd 12
796 77, Prostějov

Adresy a telefonické kontakty na jednotlivá oddělení Policie ČR Prostějov

Pozemkový fond České republiky

Pozemkový fond České republiky (PF ČR) byl zřízen zákonem České národní rady č. 569/1991 Sb. a jako právnická osoba je zapsán v obchodním rejstříku.

Územní pracoviště Olomouc:
tř. Kosmonautů 989/8
772 00, Olomouc
tel.: 585 757 230

Pozemkový fond ČR - Krajské pracoviště pro Olomoucký kraj

Pozemkový úřad Prostějov

Kontakt:
Aloise Krále 4
796 01, Prostějov
telefon: 582 406 011

Správa silnic Olomouckého kraje

Středisko údržby Jih:
Kostelecká ul. 55
796 56 Prostějov
tel.: 582 406 000

Státní energetická inspekce

Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Olomoucký kraj:
tř. Míru 273/99
77900 Olomouc
Telefon: 585 711 711
Fax: 585 711 721

Státní energetická inspekce - Územní inspektorát pro Olomoucký kraj

Státní okresní archiv Prostějov

V současné době Státní okresní archiv Prostějov pečuje o 1679 fondů o celkovém rozsahu téměř 2 950 bm, nejstarší písemnost pochází z roku 1357 . V archivu jsou uloženy dokumenty vzniklé z činnosti původců působících v územním rozsahu okresu Prostějov. Mezi nejvíce frekventované patří fond Archiv města Prostějov, archivy jednotlivých obcí a místních národních výborů. Mimořádný význam mají i fondy Okresní úřad Prostějov a Okresní národní výbor Prostějov.

Státní okresní archiv Prostějov:
Třebízského 1-3
796 40, Prostějov
Tel.: 582 301 511
Fax:: 582 301 555

Státní okresní archiv Prostějov
Zemský archiv v Opavě

Státní plavební správa - pobočka Přerov

Státní plavební správa - pobočka Přerov:
Bohuslava Němce 640
750 00, Přerov
tel: 581 250 911, 581 200 156
fax: 581 250 910

Státní plavební správa - pobočka Přerov

Státní rostlinolékařská správa

Státní rostlinolékařská správa (SRS) je správní úřad rostlinolékařské péče s působností na území České republiky, zřízený zákonem č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podřízený ministerstvu. Rostlinolékařská správa je úřední organizací ochrany rostlin podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin a úřadem odpovědným za výkon působnosti na úseku rostlinolékařské péče podle zvláštního předpisu Evropských společenství.

ODO Prostějov:
nám. Spojenců 13
796 01, Prostějov
tel.: 582 330 343

Státní rostlinolékařská správa - Oblastní odbor Brno

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. Je orgánem státního dozoru zejména nad zdravotní nezávadností, jakostí a řádným označováním potravin.

Inspektorát Olomouc:
Pavelkova 13
772 85, Olomouc
telefon: 585 151 511
fax. 585 230 530

Státní zemědělská a potravinářská inspekce - Inspektorát v Olomouci

Státní zemědělský intervenční fond

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. Dotace z EU jsou v rámci společné zemědělské politiky poskytovány z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF) a v nynějším programovacím období (2007 – 2013) také z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a z Evropského rybářského fondu (EFF). Program rozvoje venkova (PRV), který čerpá finanční prostředky z EAFRD nahradil Horizontální plán rozvoje venkova (HRDP) a Operační program rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).

SZIF Olomouc:
Blanická 1
772 00 Olomouc
tel.: 585 526 511
fax: 585 244 539

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov

Podrobné informace o našem úřadu práce.

Úřad práce v Prostějově:
Plumlovská č.p. 458/36
796 01, Prostějov 1
tel. 950 154 111
fax 950 154 302

Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov
Úřad práce - Kontaktní pracoviště Prostějov - SSP
Úřad práce Prostějov, nabídka práce prostřednictvím Úřadu práce Prostějov
Volná místa nabízená přes úřad práce
Úřad práce Němčice nad Hanou
Úřad práce Konice

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Územní pracoviště Ostrava
Odloučené pracoviště Olomouc

Jeremenkova 1263/17
772 00 Olomouc
tel.: 585 510 168

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Brno, odbor Odloučené pracoviště Prostějov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Územní pracoviště Brno

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Územní pracoviště Prostějov:
Hliníky 5
796 01, Prostějov
tel.: 582 308 111
fax: 582 344 149

Zdravotní pojišťovna Metal - aliance

Regionální pracoviště Prostějov:
Dukelská brána 5
796 01, Prostějov
Telefon: 582 305 724

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Teritoriální pracoviště Prostějov:
Trávnická ul. 2
796 01, Prostějov
tel. 582 331 011

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6
779 11, Olomouc
tel. 585 719 310

Zdravotní ústav se sídlem v Olomouci

Zemědělská vodohospodářská správa

ÚP Brno - pracoviště Olomouc
Lazecká 57/6
779 00, Olomouc
Tel.: 585 503 216

Zeměměřičský a katastrální inspektorát v Opavě

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě:
Praskova 11/194
74601, Opava
Tel: 553 698 180
Fax: 553 621 959

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě

   

Jste pracovníkem úřadu v prostějovském regionu a nenalezli jste tento úřad v našem seznamu? Dejte nám vědět na e-mailovou adresu paveldf@stripky.eu a my jej do seznamu zařadíme.


Projekty pro Prostějov - portál občanů Prostějovska
Projekt: Prostějovské úřady - seznam úřadů na Prostějovsku
(c) 2007 - 2012 Projekty pro Prostějov
Odpovědný redaktor projektu: Pavel D. F. Hrubý