Je prostějovské KaS centrum dobré jen ke zbourání ?

Věc je to velmi vážná, jedná se o prostějovské Kulturní a společenské centrum, budované v 2.polovině 80. let pod patronací ČOR (Česká odborová rada, ta to zaštiťovala hlavně finančně, ze svého rozpočtu), průmyslové i zemědělské závody z celého okresu na stavbu posílaly své odborné pracovníky, brigádníky a techniku.
Je jen spravedlivé uznat, že tuto podporu pracovními silami a potřebnou technikou z celého okresu řídilo tehdejší vedení okresu Prostějov, tedy během r.1989 již také nový vedoucí tajemník OV KSČ Uherek a jeho tým, kteří představovali v samotné KSČ proti dřívějšímu stavu dosti pokrokový směr. Na jaře 1990, těsně před dokončením KaS centra, se v rámci politického převratu v ČSFR všechny staré odborové struktury (mimo jiné) hroutily , OOR i KOR byly bez náhrady zrušeny a ČOR byla tehdy na rozpuštění také připravována a zdroje ze státního rozpočtu jí byly fakticky zastaveny. Ten kulturák v té chvíli už spolykal téměř 50 mil. Kčs (!) a zbývalo již velmi málo k jeho úplnému dokončení. Já jsem v té době byl zvolen, na mimořádném sjezdu odborového svazu KOVO ve dnech 7. a 8. února 1990 v Praze, za okres Prostějov do ústředního orgánu (pléna) odborového svazu KOVO, který měl tehdy ještě téměř 1,4 milionu členů v celé ČSFR ve strojírenství, hutnictví a elektrotechnice. Byl to tehdy největší odborový svaz v ČSFR. Protože hrozilo bezprostředně úplné zastavení financování stavby se všemi důsledky, které by z toho vyplynuly, informoval jsem o této situaci tehdejšího (popřevratového) předsedu odborového svazu KOVO Igora Pleskota a žádal jsem ho, aby se zasadil o dofinancování všech podobných staveb svěřených do stavební péče odborů, které stály podobně jako KaS centrum Prostějov v poslední fázi před dokončením.
Tehdejší členové pléna svazu KOVO (124 osob) si nedovedli představit, že výsledkem převratu v ČSFR by měly být mimo jiné také takovéto nedokončené stavební "pomníky" , které by v budoucnu jistě byly dávány za vinu Českým a Slovenským odborům jako důkaz jejich neschopnosti.
V květnu 1990, kdy již probíhala příprava 1.svobodných parlamentních voleb do tehdy existujících 3 parlamentních subjektů (Federální shromáždění, ČNR a SNR), jsme byli na 2.plenárním zasedání svazu KOVO v Bratislavě, kde jsme našeho předsedu Igora Pleskota přesvědčovali, že je v jeho pravomoci, ( on byl totiž zvolen do funkce 7.2.1990, tedy před cca 4 měsíci ), nedovolit, aby velkou většinou obyvatel ČSFR vítaný politický převrat měl takovéto nežádoucí průvodní "pomníky", jako jsou nedokončené stavby, jen proto, že někteří představitelé OF nenávidí odbory za to, jak působily za éry třeba A.Zápotockého. Okolo stojící členové pléna tento názor podpořili, a na okresní úrovni vyjádřili podporu tomuto názoru svazu KOVO i představitelé odborového svazu TOK (textil,oděvy a kůže), kteří měli z obřího (tehdy) závodu Oděvní průmysl Prostějov (OP) dokonce svého představitele v předsednictvu svazu TOK. Ovšem svaz TOK nebyl tak vlivný, aby mohl sám prosadit dokončení stavby KaS centra Prostějov, předseda svazu KOVO měl zcela jinou váhu. (Zhruba v té době se Igor Pleskot stal také 1.předsedou Konfederace odborových svazů, kterou založila tehdy většina odborových svazů jako náhradu za rozpuštěnou ÚRO.) A tak bylo KaS centrum v Prostějově dofinancováno a dokončeno v r. 1990 - 1991, jeho kolaudace a uvedení do provozu proběhlo v září 1991. Bylo tehdy vyčísleno, že celkové náklady přesáhly 50 mil. Kčs, v cenách r. 1990 (!).Bylo rozhodnuto, že provozování KaS centra převezme odborová organizace závodů OP Prostějov, jako největší odborová organizace v okrese Prostějov. A bylo zcela jasné, že KaS centrum má sloužit nejen pro občany Prostějova, nýbrž i pro obyvatele celého okresu, jelikož se na jeho stavbě také podíleli.A tak bylo KaS centrum provozováno řadu let, až nastaly podnikové potíže OP Prostějov - soustavný úpadek prodeje a výroby, který nakonec skončil totálním předlužením a úpadkem podniku OP, a vedl nakonec v roce 2006 i k prodeji KaS centra za celkem 12.mil. Kč městu Prostějov. Tato celková suma se skládá ze 3 částí : 1. Prodejní cena 5.000.000,- Kč za objekt občanské vybavenosti č.p. 4142 (KaSC) na pozemcích p.č.93 ap.č. 102/1 a objektu technického vybavení bez č.p. na pozemku p.č. 83, vše v k.ú. Prostějov, včetně všech součástí a příslušenství, ve vlastnictví Závodní organizace odborového svazu TOK, jejíž představitelkou je předsedkyně ZO OS TOK v OP Prostějov paní Helena Vyroubalová .To je prosím celý objekt KaS centra, zkolaudovaného v r. 1991 v hodnotě více než 50.000.000.-(50 milionů) Kčs, a o kterém při realizaci prodeje předložil odbor SMM , po zevrubné prohlídce objektu KaS centra, dne 24.1.2006 do Rady města Prostějova odborný posudek, že, cituji z materiálu pro zasedání Zastupitelstva města Prostějova konaného dne 14.2.2006 :"Stav objektu KaSC včetně jehovybavení a technologického zařízení odpovídá stáří objektu (15 let) a jeho opotřebení." - konec citátu.2. Prodejní cena 4.000.000,- Kč za pozemky p.č. 93, p.č. 83 a p.č. 7907/2, vše v k.ú. Prostějov, jejichž vlastníkem je společnost Kulturní a společenské centrum, s.r.o. s představitelem (jednatelem) panem Vojtěchem Zatloukalem.3. Prodejní cena 3.000.000,-Kč za pozemky p.č. 102/1, p.č. 102/2, p.č. 102/3, a p.č.102/4, vše v k.ú. Prostějov jejichž vlastníkem je společnost Oděvní podnik a.s., s představitelem Ing. Františkem Tuhým jako předsedou představenstva a.s. a generálním ředitelem.Správa majetku města zjistila, že na výše uvedených nemovitostech, vlastněných společností Oděvní podnik, a.s. vázne zástavní právo ve prospěch České spořitelny a.s. . V případě schválení výkupu těchtonemovitostí doporučil odbor SMM trvat na zrušení tohoto zástavního práva ještě před vlastní realizací převodu.Zástupci vlastníků ad.1 a ad.2 upřesnili, že celková akceptovaná cena 12.mil. Kč se týká pouze nemovitostí a netýká se movitého majetku umístěného v převáděných objektech, který je ve vlastnictví ZO OS TOK, Oděvní podnik a.s. . Hodnota tohoto movitého majetku byla vyčíslena znaleckým posudkem z 2.6.2002 na 1.281.772,- Kč, odbor SMM dal zpracovat aktualizaci tohoto znaleckého posudku ke 14.2.2006.Celkový roční příjem z nájmů byl 806.600,- Kč bez DPH.Město Prostějov vyhlásilo záměr odprodat KaS centrum za co nejvyšší cenu, s tím, že pro současné potřeby města Prostějova je KaS zbytečně velké a kapacita jeho velkého sálu cca 500 míst je v průběhu roku nedostatečně využitá. Celkem by prý město doplácelo na provoz KaS centra min. 2 - 3 mil. Kč ročně ze svého rozpočtu, který se zpravidla pohybuje na úrovni cca 1,2 mld. Kč. To znamená, že tato oficiálně odhadovaná roční ztráta z pokračování provozování KaS centra v jeho současné podobě by tedy činila mezi 0,17 až 0,25 % ročního rozpočtu města Prostějova.Město prý vědělo, že je to výhodná koupě, vyhlásilo záměr na novou výstavbu na stejném místě , teď chce prodat nejvyšší nabídce. Ovšem za dnešních 50 mil. Kč takovou stavbu nikdo nepostaví, o tom nepochybují ani samotní autoři záměru toto zánovní (nyní je stáří stavby 20 let) KaS centrum zbourat (!), a na tomto místě postavit za kouzelnou částku několik set milionů Kč obchodní galerii s menším sálem pro kulturní účely, než je ten současný.A zdá se, že město Prostějov je dnes tento záměr z minulého období ochotné podporovat, ovšem je záhadou v čí prospěch se tak děje. Někteří tržní komsomolci vynášejí do nebes fakt, že město koupilo za cca 12 mil. Kč nemovitost, kterou má možnost prodat za čtyřnásobek. Výhodnost takové koupě nepopírá ani finanční výbor zastupitelstva, ovšem rada města zamlčuje před veřejností další související požadavky olomoucké firmy Manthellan a.s., která v soutěži o realizaci záměru "zvítězila".Ale nade vším stojí kardinální otázka, zda hlavním účelem města jako obce (resp. pověřené obce, vykonávající státní správu pro několik desítek dalších obcí dnešního regionu Prostějov), je podnikat na hranici legality spekulace s nemovitostmi; podle zákona o obecním zřízení to tak jistě není.A jak odhalilo veřejné projednávání nového návrhu územního plánu, ve skutečnosti byl autorské firmě Knesl & Kynčl z Brna záměr změnit klasifikaci oblasti kolem nynějšího KaS centra z existujícího určení pro společenské a kulturní stavby nově na komerční a obyvatelskou zónu zadán přímo ze strany města Prostějova jako hotová věc, o které se město již rozhodlo : citován Ing.arch. Kynčl , který se za brněnskou firmu K & K, vytvářející pro město Prostějov nový územní plán, účastnil před několika týdny v Prostějově jeho veřejného projednávání. A jako opravdu kouzelnou Pandořinu skřínku poodhalil také to, že do mapy územního plánu již byla také zanesena překlasifikace oblasti kolem obchodního domu Prior v Dukelské bráně, a sice na předchozí účel, který měla původně oblast kolem KaS centra, totiž společenské a kulturní určení. Tento vývoj Ing.arch. Kynčl odůvodňoval tím, že "kolem tohoto prostoru prochází velmi mnoho lidí", a proto by zde oni navrhovali postavit moderní komplex, obsahující objekty pro účely kulturně - společenské, včetně městské knihovnynovodobého typu. O tom, že by to vyvolalo otázku, zda bude obchodní dům Prior nutné kvůli tomu také zbourat, se ani nezmínil.A argument, že město Prostějov by ze svého cca miliardového rozpočtu doplácelo na neefektivní provoz KaS centra několik mil. Kč je prostě směšný, zvláště v této době, kdy probíhá masový celostátní program úspor tepelných ztrát budov - každou budovu je přece možné zateplit, což se dnes děje tak masově, že bylo nutno ten celostátní program dokonce na čas pozastavit, protože chyběly peníze na již vyhlášené dotace na energetické úspory.A pokud je v budově KaS centra ještě nějaký jiný problém, který nebyl dosud veřejně oznámen, nepochybně pramení z nedostatečné péče o jinak zánovní budovu, a je potřeba pečlivě vyšetřit, zda to nebylo jednou z příčin neobvykle nízké, v podstatě dumpingové ceny, a také se podívat na okolnosti, za jakých spravovala tuto nemovitost ZO TOK (odborová organizace v OP), které byla po dokončení stavby v r. 1990 - 1991 a kolaudaci v září r. 1991 budova KaS centra předána do správy, aby sloužila mimo jiné také celému tehdejšímu okresu Prostějov, (dnes tedy odpovídajícímu prostějovskému regionu), jehož průmyslové i zemědělské závody se také do značné míry na vybudování KaS centra podílely. ZO TOK v OP závodech bylo provozování a péče o KaS centrum svěřeno, jako tehdy největší odborové organizaci na okrese Prostějov, protože KaS centrum Prostějov bylo jako odborová akce pod patronací a financováním ČOR (tehdejší Českou odborovou radou) vlastně vybudováno. A pokud tedy opravdu vznikly na budově KaS nějaké škody z nedostatečné péče o provozní údržbu v letech 1991 až 2006, ve městě Prostějově existují jistě desítky budov v mnohem horším stavu a město Prostějov si s jejich opravami umí velmi zdatně poradit - ovšem to by se muselo i v případě KaS centra opravdu chtít, že ano, páni tržní komsomolci !Ale zpět k realitě : město Prostějov se stalo majitelem KaS centra v září roku 2006. Od té doby odpovídalo za nově vzniklé škody a případnou nedostatečnou péči o údržbu této nemovitosti město Prostějov, prostřednictvím své vlastní, nově vzniklé společnosti 'Společenský dům s.r.o.' . Nechť jsou vedoucí pracovníci tohoto městského podniku povoláni ke slyšení před finančním výborem Zastupitelstva města Prostějova a případně i před kontrolním výborem Zastupitelstva města Prostějova, aby dosvědčili stav přebírané nemovitosti v r. 2006 a skutečný vývoj situace od r. 2006 až do dnešní doby. A o tom, že někdo v OP nebo v jejich odborové organizaci svazu TOK inkasoval od města Prostějova ať již 5 mil. nebo i 12 mil. Kč za nemovitost v pořizovací hodnotě přes 50 mil. Kčs v cenách r. 1990, kterou pravděpodobně dostal převedenu bezúplatně, jak bylo tehdy chvályhodným zvykem, ( ovšem jen ve veřejném zájmu, nikoliv za účelem soukromé finanční spekulace !), se možná našim "tržním komsomolcům" může jenom zdát, ale budou-li dále napodobovat své velké vzory, tak by možná na část vyspekulovaných milionů dokázali dosáhnout.Proto vítám zákonnou iniciativu finančního výboru Zastupitelstva města Prostějova o snahu celou záležitost s KaS centrem v Prostějově dát řádně vyšetřit, aby byla zcela průhledná. Doufám, že se nenechají od tohoto záslužného skutku odradit proponenty návrhu se KaS centra zbavit.Vítám i další občanské aktivity v této záležitosti jako je petice Ing. Jana Navrátila (fa Habro), předaná na radnici, veřejný kritický dopis tanečního mistra pana Šindlera z kulturního střediska na Olomoucké ul. k situaci kolem KaS centra, a také soudní podání Ing.Jana Navrátila okresnímu soudu v Prostějově.Výsledek, s jakým tato justiční mašinérie (ať již soudní senát nebo samosoudce JUDr. Malechová) toto podání odmrštila ukazuje, že i na naší okresní úrovni chobotnice zvláštních vztahů mezi jednotlivými orgány státní moci a správy je pěkný bumbrlíček, již pevně zakořeněný v úrodné hanácké půdě.Domnívám se, že to dalece vybočuje z principů definovaných v ústavě České republiky pro naši občanskou společnost. A tak takové jednání jednotlivých úředních subjektů způsobuje, že důvěra občanů ve stát klesá.Ale nezoufejme docela : obraťme se na Pražský hrad ! Tam pan prezident Václav Klaus před nedávnemvydal veřejné prohlášení, že on, v případě že vyjedou bagry ke stavbě národní knihovny na Letné podle vítězného návrhu architekta Kaplického, (populárně nazývané kvůli svému tvaru "chobotnice"), je ochoten osobně se připoutat řetězem k bagru, aby stavbě zabránil.Obraťme se na pana prezidenta se sdělením, že my zde v Prostějově máme mnohem horší chobotnici, která se chystá zbourat Kulturní a Společenské centrum Prostějov, zánovní stavbu zkolaudovanou před 20 roky ( v r. 1991 ), v hodnotě více než 50 mil. tehdejších Kčs !Pan prezident jako špičkový ekonom má jistě k dispozici přesné údaje o inflaci v letech 1991 - 2011 a může si tedy lehce spočítat, jakou hodnotu v dnešních penězích se chystá tento záměr zničit ! A požádejme ho, ať nás osobně podpoří také v našem odporu proti tomuto záměru, třeba i způsobem, který deklaroval v případě zahájení stavby Kaplického národní knihovny v Praze na Letné.A kdyby snad nemohl k této události do Prostějova přijet osobně, ať nás veřejně podpoří alespoň morálně,svým souhlasem, až se budeme osobně připoutávat řetězy k bagrům olomoucké firmy Manthellan a.s. my - prostějovští občané.V Prostějově 17.11.2011Ing.Karel Poláček , důchodce